VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VILLA ALGARVE
(dále jen “VOP”)

 

1. Úvodní ustanovení

 

1.1. Tyto VOP upravují práva a povinnosti poskytovatele ubytování (dále jen „Ubytovatel“) a Hosta.

 

2. Objednání služeb, rezervace

 

2.1. Rezervace ubytování je realizována prostřednictvím on-line formuláře dostupného v rezervačním systému Airbnb.cz, Booking.com, případně přímo u Ubytovatele formou emailu, telefonicky či prostřednictvím Skype, WhatsApp, Messenger Ubytovatele.

2.2. Po vytvoření rezervace a jejím potvrzení ze strany Ubytovatele je objednávka ubytování závazná.

 

3. Cena služeb, platnost rezervace, platební podmínky

 

3.1. Cena služby je určena Ubytovatelem a závisí na termínu ubytování.

3.2. Po vytvoření rezervace je Host povinen uhradit rezervační poplatek ve výši 30% z celkové ceny služby a jeho úhradu prokázat Ubytovateli vhodným způsobem nejpozději ve lhůtě do 24 hodin od potvrzení rezervace. V opačném případě je rezervace neplatná.

3.3. Doplatek ceny ubytování bude Hostem uhrazen tak, aby nejpozději tři pracovní dny předcházející termínu nástupu na ubytování byl připsán na účet Ubytovatele, nejpozději však v den nástupu na ubytování předán Ubytovateli v hotovosti.

 

4. Změna rezervace

 

4.1. Požadavek Hosta na změnu rezervace bude považován za zrušení rezervace a řídí se ustanovením bodu 5. těchto VOP.

 

5. Zrušení rezervace, storno poplatky

 

5.1. Zrušení rezervace ze strany Hosta musí být učiněno vpísemné formě, zpravidla emailem na adresu Ubytovatele, příp. prostřednictvím on-line rezervačního systému, byla-li rezervace učiněna tímto způsobem.

5.2. Po vytvoření rezervace je rezervační poplatek již nevratný.

5.3. Nenastoupí-li host bez předchozího písemného oznámení o zrušení rezervace do ubytování, rezervační záloha propadá v plné výši.

5.4. Dojde-li ke zrušení rezervace z důvodů na straně Ubytovatele, rezervační poplatek se Hostovi vrací v plné výši.

 

6. Check-in, check-out

 

6.1. Čas nástupu na ubytování, jakož i vyklizení pokoje je určen v písemném potvrzení rezervace Ubytovatele. Dřívější nástup či pozdější vyklizení pokoje je možné pouze po předchozí domluvě s Ubytovatelem a není garantován.

 

7. Práva a povinnosti Ubytovatele a Hosta

 

7.1. Dnem nástupu na ubytování Host stvrzuje, že se seznámil s Domovním řádem Ubytovatele a zavazuje se jej dodržovat.

7.2. Host je oprávněn využívat rezervované prostory a vybavení vč. služeb s ubytování souvisejících.

7.3. Host odpovídá Ubytovateli za škodu na věcech vzniklou jejich ztrátou, poškozením či zničením. Takovou škodu je Host povinen neprodleně uhradit Ubytovateli.

7.4. Veškeré závady či nedostatky je Host povinen reklamovat neprodleně za účelem sjednání nápravy.

7.5. Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování na základě stornovacích podmínek či v případě, že Ubytovatel neposkytl Hostovi předem dohodnuté služby odpovídající standardu.

7.6. Poruší-li Host Domovní řád Ubytovatele závažným způsobem, je Ubytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit a poskytnutí služby zrušit, a to bez nároku na vrácení ceny ubytování.

7.7. Ubytovatel se zavazuje poskytnout Hostovi služby odpovídající sjednaným podmínkám, jakož i standardu ubytování.

 

8. Zpracování osobních údajů

 

8.1. Host poskytuje výslovný souhlas s tím, že Ubytovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zprostředkování objednávky. Host poskytl (dále jen “Osobní údaje”). Osobní údaje nebudou postoupeny žádné třetí straně kromě Ubytovatele. Ubytovatel se stává správcem osobních údajů poté, co je přímo nebo nepřímo obdrží prostřednictvím technického zpracovatele. Ubytovatel postupuje tak, aby bylo zabráněno ztrátě poskytnutých Osobních údajů či neoprávněnému přístupu třetích osob. Použít a zpracovávat Osobních údaje se Ubytovatel zavazuje způsobem, který zajišťuje odpovídající zachování důvěrnosti a bezpečnost Osobních údajů. Údaje získávané dle zákona budou zpracovávány po dobu uloženou zákonem, ostatní údaje maximálně po dobu 2 let od poslední rezervace Hosta. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem správného poskytnutí objednané služby a za účelem přesnějšího nabízení vhodných doplňujících služeb.

8.2. Nesouhlas se zpracováním Osobních údajů může Host vyjádřit emailovou zprávou Ubytovateli.

 

9. Platnost a účinnost VOP

 

9.1. Tyto VOP nabývají platnost a účinnosti dne 01.05.2019.

9.2. Platné znění těchto VOP je k dispozici na stránkách Ubytovatele.